جار چهارگوش کتیبه سایز پنج با درب کانتینری

توضیحات کوتاه