جار چهارگوش کتیبه سایز چهار با درب کانتینری

توضیحات کوتاه