جار چهارگوش کتیبه سایز سه با درب کانتینری

توضیحات کوتاه