جار چهارگوش کتیبه سایز دو با درب کانتینری

توضیحات کوتاه