جار چهارگوش کتیبه سایز یک با درب کانتینری

توضیحات کوتاه