جار استوانه 2 کیلویی درب کانتینری 88

توضیحات کوتاه